دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد
معرفی

مشخصات فردی

نام : احمدعلی   آماده

پست الکترونیکی : a-amadeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی مواد

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1376/07/01

احمدعلی آماده

محل خدمت:   دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استاد

^