دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

احمدعلی آماده

محل خدمت:   دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استاد

^